Cưỡi ngựa với động từ trong tiếng Đức - Pferderennen mit Verben

Kiếm hình thức chia động từ đúng trong hiện tại/ quá khứ đơn/ quá khứ phân từ trong khi cưỡi ngựa. Bạn có thể chơi trực tuyến một mình hoặc với bạn mình.
Nếu chơi một mình: Hãy nhấn vào "allein spielen". Bạn phải chọn một thứ tự đúng cho 10 câu hỏi.
Nếu chơi với bạn: Hãy mở trang trong trình duyệt của nó. Tất cả những người chơi chung, phải nhấn vào "mit Freunden spielen". Người đầu tiên có thể nhấp vào tất cả những người tham dự trong danh sách, để đưa vào chơi chung. Những người khác chỉ việc nhấn vào "Annehmen", nếu muốn chơi chung. Người đầu tiên có thể bắt đầu trò chơi. Mỗi người phải chọn thứ tự đúng cho 10 câu hỏi. Tối đa, 06 người có thể chơi chung với nhau.
Unregelmäßige Verben
 
Suche die richtige Präsens/Präteritum und Perfektform der Verben beim Perderennen. Du kannst alleine oder mit Freunden zusammen online spielen.
Alleine spielen: Wenn du alleine gegen den Computer spielen möchtest, klicke auf "allein spielen". Du musst bei 10 Fragen die richtige Reihe auswählen.
Mit Freunden: Wenn du mit Freunden spielen willst, müssen alle diese Seite in ihrem Browser öffnen. Alle, die mitspielen wollen, müssen dann auf "mit Freunden spielen" klicken. Die erste Person kann dann alle Teilnehmer aus der Liste oben anklicken, um sie zu einem Spiel hinzuzufügen. Die Anderen müssen auf "Annehmen" klicken, wenn Sie mitspielen wollen. Die erste Person kann dann das Spiel starten. Jeder Spieler muss bei 10 Fragen die richtige Reihe auswählen. Es können maximal 6 Personen gegeneinander spielen. 
 

Liên hệ Trung tâm Tiếng Đức

Liên hệ Trung tâm Tiếng Đức

Germancenter-ST - Chuyên Ngữ Đức

139D Nguyễn Đình Chính, P. 8, Quận Phú Nhuận
TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Tel.: (+84) 028 38 44 75 42
Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

© 2016-2018 Germancenter-ST
Messenger