Partizip als Adjektiv

Partizip als AdjektivĐộng từ có thể làm tính từ bổ nghĩa cho danh từ nếu nó ở dạng Partizip. Ta có thể sử dụng  Partizip dể biến đổi 1 câu thành một danh từ.

VD:
der Zug, der durch viele Städte fährt. (1 câu)
= der durch viele Städte fahrende Zug (1 danh từ)
Có 2 dạng Partizip:
1. Partizip I hay còn gọi là Partizip Präsens
2. Partizip II hay còn có tên là Partizip Perfekt

I. Partizip I (Partizip Präsens)

Cách thành lập Partizip I hay còn gọi là Partizip Präsens

Infinitiv  + "d" + Adjektivendung (đuôi tính từ)

Vd:
parken + "d" = parkend
essen + "d" = essend
kommen + "d" = kommend
 

Đuôi tính từ dược thêm vào Partizip I giống như thêm vào bất kì một tính từ bình thường khác

Vd:

Das parkende Auto ist mein Auto
(Xe hơi dang đậu là xe của tôi)
 
Der essende Mann hat einen kleinen Hund
(Người đàn ông đang ăn có một con chó nhỏ)
 
In kommenden Jahren gibt es bestimmt viele wissenschaftliche Fortschritte.
(Nhất định sẽ có nhiều tiến bộ khoa học kỹ thuật trong những năm tới)
 

Partizip I khi làm tính từ luôn mang nghĩa chủ động và diễn tả một hành dộng đang diễn ra

Vd: 

ein Buch, das fasziniert = das faszinierendes Buch
(một quyển sách lôi cuốn)
 
ein Apfelbaum, der blüht = ein blühender Apfelbaum
(một cây táo đang trổ hoa)

Chú ý: Partizip I sẽ mang nghĩa bị động khi diễn tả 1 hành động cần dược hay có thể được thực hiện trong cấu trúc sau:

zu + Partizip I

Die Tabletten, die täglich eingenommen werden müssen/ können
= Die täglich einzunehmenden Tabletten
 

II. Partizip II (Partizip Perfekt)

Chính là quá khứ phân từ cùa động từ trong thì Perfekt .Partizip II khi làm tính từ luôn mang nghĩa bị động

Khi làm tính từ ta chỉ cần thêm đuôi tính từ:

Partizip II + Adjektivendung (đuôi tính từ)

VD:

das verkaufte Haus (ngôi nhà đã dược bán)
ein  geschlossenes Fenster (một cửa sổ đã bị đóng)
ein gekauftes Buch (một quyển sách đã được mua)
Das Kind kommt mit einem gekauften Buch in der Hand nach Hause. (Đứa bé về nhà với quyển sách đã mua  trên tay)

 

Partizip II làm tính từ mang nghĩa chủ động khi nó là Partizip II của những động từ đi với trợ động từ "sein" ờ thì Perfekt: (Vd: vergehen, ankommen)

Trong trường hợp này Partizip II diễn tả 1 tiến trình đã chấm dứt

Vd:

In den Monaten, die vergangen sind = in den vergangenen Monaten (trong những tháng đã trôi qua)

Der Zug, der angekommen ist = Der angekommene Zug

Chú ý:

  • Uá khứ phân từ (Partizip II) của động từ "sein", "haben" và những động từ không có túc từ Akkusativ như: arbeiten, leben, schalfen, sitzen, stehen, antworten, danken, drohen, gefallen, schaden, không thể làm tính từ.
  • Khi Partizip có những thành tố khác đi kèm. Những thành tố đó luôn đứng bên trái của Partizip và không được thêm đuôi tính từ.
Vd:
Das auf dem Parkplatz parkende Auto gehört dem Chef. (Chiếc xe đang đậu trong bãi thuộc về ông sếp.)
Er macht eine klar formulierte Reportage. (Anh ta có 1 bài phóng sự được trình bày rõ ràng.)

 

Liên hệ Trung tâm Tiếng Đức

Liên hệ Trung tâm Tiếng Đức

Germancenter-ST - Chuyên Ngữ Đức

139D Nguyễn Đình Chính, P. 8, Quận Phú Nhuận
TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Tel.: (+84) 028 38 44 75 42
Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

© 2016-2017 Germancenter-ST
Messenger