Trợ động từ trong tiếng Đức - die Modalverben

1. Trợ động từ nói chung được chia làm hai loại

Modalverben Trợ động từ có nghĩa, có nghĩa là những trợ động từ này đứng trong câu nhằm làm tăng / giảm nghĩa của động từ khác, bao gồm một số động từ quen thuộc: können, müssen, dürfen, mögen, möchten, sollen, wollen.

Trợ động từ không có nghĩa, đó là những động từ đứng trong câu để thể hiện một dạng cấu trúc nghữ pháp nhất định, nói tóm lại, chúng chỉ có chức năng ngữ pháp nhưng không có chức năng ngữ nghĩa.

như : sein /haben trong câu perfekt
như : würden trong câu Konjunktiv II
như : werden trong câu bị động (passiv)
  trong câu ở thì tương lai (Futur I/II)
 

2. Vị trí của trợ động từ trong câu chính

Präsens Ich will zur Schule gehen.
Präteritum Ich wollte zur Schule gehen.
Perfekt Ich habe zur Schule gehen wollen.
Konj. II Ich würde zur Schule gehen wollen.
Futur I Ich werde zur Schule gehen wollen.
  Pos. 1 Pos. 2 Mittelfeld Satzende
Lưu ý: câu có trợ động từ có nghĩa, Verb luôn ở Infinitiv (nguyên mẫu)

Chia trợ động từ (Präsens):

  möchten dürfen mögen wollen sollen können müssen
ich möchte darf mag will soll kann muss
du möchtest darfst magst willst sollst kannst musst
er/sie/es möchte darf mag will soll kann muss
wir möchten dürfen mögen wollen sollen können müssen
ihr möchtet dürft mögt wollt sollt könnt müsst
sie/Sie möchten dürfen mögen wollen sollen können müssen

Chia trợ động từ (Präteritum)

Präteritum durften mochten wollten sollten konnten mussten
ich durfte mochte wollte sollte konnte musste
du durftest mochtest wolltest solltest konntest musstest
er/sie/es durfte mochte wollte sollte konnte musste
wir durften mochten wollten sollten konnten mussten
ihr durftet mochtet wolltet solltet konntet musstet
sie/Sie durften mochten wollten sollten konnten mussten
Päteritum von möchten = wollten

Chia trợ động từ (Konjuntiv II)

Konjunktiv II dürfen mögen wollen sollen können müssen
ich dürfte möchte wollte sollte könnte müsste
du dürftest möchtest wolltest solltest könntest müsstest
er dürfte möchte wollte sollte könnte müsste
wir dürften möchten wollten sollten könnten müssten
ihr dürftet möchtet wolltet solltet könntet müsstet
sie/Sie dürften möchten wollten sollten könnten müssten

Trợ động từ: werden (Futur & Passiv) - sein & haben (Perfekt & Plusquamperfekt)

 
haben
(Perfekt)
sein
(Perfekt)
werden
(Futur/Passiv)
haben
(Plusquamp.)
sein
(Plusquamp.)
ich habe bin werde hatte war
du hast bist wirst hattest warst
er/sie/es hat ist wird hatte war
wir haben sind werden hatten waren
ihr habt seid werdet hattet wart
sie/Sie haben sind werden hatten waren
 

3. NHỮNG ĐỘNG TỪ ĐƯỢC SỬ DỤNG NHƯ MODALVERBEN

sehen (nhìn thấy), hören (nghe), fühlen (cảm thấy), mögen (thích), lassen(để)

Những động từ trên được xem như Modalverben vì thế động từ thứ 2 sẽ đứng cuối câu ở dạng nguyên thể.

Vd:
Ich höre ihn kommen. (tôi nghe anh ta đang tới)
Er sieht Vögel zwitschern. (er ta nhìn những con chim đang líu lo)
Sie fühlt ihn zurückkommen. (cô ta cảm thấy anh ta đang trở lại)
Die Kinder mögen nicht in Dunkelheit schlafen. (Những đứa trẻ không thích ngủ trong bóng tối.)

Lassen + Infinitiv có 3 nghĩa:

1. Yêu cầu, giao nhiệm vụ, để ai làm 2. Cho phép 3. Sich lassen: có thể được thưc hiện
Ich lasse die Waschmaschine vom Elektriker reparieren
Tôi nhờ thợ điện sửa cái máy giặt
Unsere Mutter lässt uns ins Kino gehen
Mẹ chúng tôi cho phép chúng tôi đi coi phim
Die Haustür lässt sich leicht öffnen.
Cánh cửa có thể được mở dễ dàng.
 

Perfekt cuả những động từ trên:

Haben + Infinitiv

Präsens: Ich lasse mir die Haare schneiden. (tôi đi cắt tóc)
Perfekt: Ich habe mir die Haare schneiden lassen. (tôi đã đi cắt tóc)
 
Präsens: Siehst du den Bus kommen? (bạn có nhìn thấy xe búyt tới không?)
Perfekt: Hast du den Bus kommen sehen? (bạn đả nhìn thấy xe búyt tới không?)
 
Präsens: Ich mag es ihm nicht sagen. (Tôi không thích nói cho anh ta biết điều đó)
Perfekt: Ich habe es ihm nicht sagen moegen. (tôi đã chăng thích nói cho anh ta biết điều đó)

 

4. Bài tập online

Schreibe mit den Wörtern/Satzteilen richtige Sätze oder Fragen mit Modalverben.
Beachte: Schreibe für jede Lücke nur ein Wort, ö = oe; ü = ue; ä=ae

Übung/Bài tập 1

Übung/Bài tập 2

Liên hệ Trung tâm Tiếng Đức

Liên hệ Trung tâm Tiếng Đức

Germancenter-ST - Chuyên Ngữ Đức

139D Nguyễn Đình Chính, P. 8, Quận Phú Nhuận
TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Tel.: (+84) 028 38 44 75 42
Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

© 2016-2017 Germancenter-ST
Messenger