Những thành viên gia đình trong tiếng Đức - Die Familienmitglieder

FamilienbaumNhững thành viên gia đình trong tiếng Đức. Hãy sắp xếp những thành viên với những câu hỏi đúng!
Đâu tiên hãy nhấn vào một câu hỏi, sau đó nhấn vào câu trả lời đúng.
Để làm bài tập này lần nữa, hãy nhấp vào „lập lại“. Những câu hỏi cũng sẽ bị thay đổi!
 
Die Familienmitglieder auf Deutsch. Sortiere die richtigen Familienmitglieder zu den Fragen!
Klicke zuerst auf eine Frage und klicke dann auf die richtige Antwort. Um die Übung noch einmal zu machen, musst du den Button "Wiederholen" drücken. Du bekommst dadurch auch neue Fragen.
 
Viel Erfolg...

 

Liên hệ Trung tâm Tiếng Đức

Liên hệ Trung tâm Tiếng Đức

Germancenter-ST - Chuyên Ngữ Đức

139D Nguyễn Đình Chính, P. 8, Quận Phú Nhuận
TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Tel.: (+84) 028 38 44 75 42
Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

© 2016-2017 Germancenter-ST
Messenger