Viết thư/mail: Những câu dẫn và những câu kết - Einleitung und Schluss

Einleitung 1Bài 2 - Viết thư/mail trong tiếng Đức: Những câu dẫn và những câu kết (bài 3 và 4)

Đầu mỗi thư luôn có một câu dẫn ngắn và kết thúc thư luôn là một câu kết, nó có thể là những câu hỏi, những lời chúc hoặc những đề nghị. Nếu bạn đã học những câu dẫn và kết đúng, bạn sẽ thấy viết thư trong kì thi dễ hơn nhiều.

Hãy giải bài tập 3 và phân loại các câu dẫn và kết. Sau đó, bạn thực hiện thứ tự đúng cho hai lá thư trong bài tập 4. Chúc thành công!

 

Lektion 2 – Einleitungs- und Schlusssätze (Übung 3 und 4)

Am Anfang von jeder Email steht immer ein kurzer Einleitungssatz und am Ende immer ein Schlusssatz. Das können Fragen, Wünsche oder Bitten sein. Wenn du schon die richtigen Einleitungs- und Schlussätze gelernt hast, fällt dir der Brief in der Prüfung viel leichter.

Löse zuerst die Übung 3 und sortiere die Einleitungen und Schlusssätze. Danach kannst du in Übung 4 zwei Emails in die richtige Reihenfolge bringen. Viel Erfolg! 

Lektion 1
Bài 1
Übersicht
Tổng quan
Lektion 3
Bài 3

  

Liên hệ Trung tâm Tiếng Đức

Liên hệ Trung tâm Tiếng Đức

Germancenter-ST - Chuyên Ngữ Đức

139D Nguyễn Đình Chính, P. 8, Quận Phú Nhuận
TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Tel.: (+84) 028 38 44 75 42
Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

© 2016-2018 Germancenter-ST
Messenger