Viết thư/mail: Mạo từ và Đại từ - Pronomen und Artikel

Mạo từ và Đại từBài 3 - Viết thư/mail trong tiếng Đức - Ngữ pháp: Mạo từ và Đại từ (bài 5, 6 và 7)

Trong thư tín người ta thường dùng những đại từ sở hữu (dein/ihr/…) và những đại từ nhân xưng trong Akkusativ (dich/Sie/…) và Dativ (dir/Ihnen/…). Trong một lá thư xã giao, chúng tôi sử dụng đại từ „Sie“ và người ta viết tất cả các đại từ và đại tự sở hữu bằng chữ hoa! Trong một lá thư cá nhân, chúng tôi sử dụng đại từ „du“ và người ta viết tất cả các đại tự và đại từ sở hữu bằng chữ thường!

Hãy giải các bài tập 5 và 6, phân loại các cách xưng hô và những câu chào. Sau đó, bạn có thể điền những mạo từ và đại từ vào bài tập 7. Chúc thành công!

 

Lektion 3 – Grammatik: Artikel und Pronomen (Übung 5,6 und 7)

In Briefen und Emails benutzt man oft possessive Artikel (dein/ihr/…) und Personalpronomen im Akkusativ (dich/Sie/…) und Dativ (dir/Ihnen/…). Bei einem höflichen Brief benutzen wir die Formen von „Sie“ und alle possessiven Artikel und Pronomen schreibt man groß! Bei einem persönlichen Brief benutzen wir die Formen von „du“ und alle possessiven Artikel und Pronomen schreibt man klein!

Löse zuerst die Übungen 5 und 6 und sortiere die Anreden und Grüße. Danach kannst du in Übung 7 Artikel und Pronomen in Emails einsetzen. Viel Erfolg!

Lektion 2
Bài 2
  Übersicht
Tổng quan

  

Liên hệ Trung tâm Tiếng Đức

Liên hệ Trung tâm Tiếng Đức

Germancenter-ST - Chuyên Ngữ Đức

139D Nguyễn Đình Chính, P. 8, Quận Phú Nhuận
TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Tel.: (+84) 028 38 44 75 42
Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

© 2016-2018 Germancenter-ST
Messenger